Από τη Δευτέρα 03/09 ξεκίνησαν οι εγγραφές και επανεγραφές αθλητών για τη νέα περίοδο στον Πανθρακικό Όμιλο Αντισφαίρισης Κομοτηνής.

Με την ολοκλήρωση τους θα καταρτιστούν τα τμήματα των μικρών και μεγαλύτερων αθλητών του συλλόγου αλλά και των ενηλίκων ενώ στόχος είναι και η συνεργασία με τον σύλλογο “Ηρόδικο” για τμήμα τέννις ΑμεΑ.

Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης των γηπέδων ήδη ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν εντός των ημερών με ένα μικρό λίφτινγκ ενώ ήδη έχει αλλάξει αισθησιακά ευχάριστα ο εξωτερικός χώρος των αποδυτηρίων.

Επιτυχιών συνέχεια για τη Βάλια Σαμαρά

Η δε­κα­πεν­τά­χρο­νη α­θλή­τρια του Παν­θρα­κι­κού Ο­μί­λου Αν­τι­σφαί­ρι­σης Κο­μο­τη­νής, Σα­μα­ρά Βά­λια (φωτογραφία), έ­παι­ξε σε έ­ναν α­κό­μη τε­λι­κό και μά­λι­στα στην κα­τη­γο­ρί­α κο­ρι­τσι­ών κά­τω των 18 χρό­νων. Στην πό­λη της Βέ­ροι­ας δι­ε­ξή­χθη α­πό 29/08 – 01/09 το 3ο πα­νελ­λα­δι­κό πρω­τά­θλη­μα Ε1 κα­τη­γο­ρί­ας κά­τω των 18 χρό­νων.

Η Βά­λια έ­φτα­σε στα προ­η­μι­τε­λι­κά του μο­νού και στον τε­λι­κό του δι­πλού, χά­νον­τας τον τί­τλο στις λε­πτο­μέ­ρει­ες (1ο σετ 3-6, 2ο σετ 6-1, Match tie-break 8-10). Έ­κλει­σε με τον τρό­πο αυ­τό ο μα­ρα­θώ­νιος των κα­λο­και­ρι­νών τουρ­νου­ά για τη Βά­λια, η ο­ποί­α συμ­με­τεί­χε σε ε­πτά Πα­νευ­ρω­πα­ϊ­κά και δύ­ο Πα­νελ­λή­νια πρω­τα­θλή­μα­τα! “Χτί­ζει τις βά­σεις για την ε­πι­κεί­με­νη προ­σπά­θεια της στα πρω­τα­θλή­μα­τα της ITF Juniors. Ευ­χό­μα­στε στη Βά­λια κα­λή ε­πι­τυ­χί­α με δύ­να­μη και κου­ρά­γιο στο δύ­σκο­λο δρό­μο που δι­ά­λε­ξε να α­κο­λου­θή­σει” σγημειώνει το ΔΣ του ΠΟΑΚ.

Ο δε­κα­πεν­τά­χρο­νος α­θλη­τής του Π.Ο.Α.Κ. Πα­πα­δό­που­λος Δη­μή­τρης έ­παι­ξε στην κα­τη­γο­ρί­α κά­τω των 16 χρό­νων στο αν­τί­στοι­χο 3ο Πα­νελ­λα­δι­κό πρω­τά­θλη­μα Ε1 στην πό­λη της Πτο­λε­μα­ΐ­δας. Ο Δη­μή­τρης έ­φτα­σε στους δε­κα­έ­ξι της δι­ορ­γά­νω­σης στο μο­νό και στα προ­η­μι­τε­λι­κά του δι­πλού. Α­ξί­ζουν συγ­χα­ρη­τή­ρια στο νε­α­ρό α­θλη­τή μας για την προ­σπά­θεια που κα­τα­βάλ­λει και του ευ­χό­μα­στε κα­λή ε­πι­τυ­χί­α στον α­γω­νι­στι­κό του στί­βο.